top of page

Thousand-Hands and Thousand-Eyes Avalokiteśvara Bodhisattva's Vast, Perfect, Unimpeded, Great-Compassionate Heart Dharani​ 

​千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼

南無喝囉怛那。哆囉夜耶。南無阿唎耶。

 

婆盧羯帝爍缽囉耶。菩提薩埵婆耶。

摩訶薩埵婆耶。摩訶迦盧尼迦耶。

 

唵。薩皤囉罰曳。數怛那怛寫。

 

南無悉吉栗埵。伊蒙阿唎耶。

 

婆盧吉帝。室佛囉愣馱婆。南無那囉謹墀。

 

醯利摩訶皤哆沙咩。薩婆阿他豆輸朋。

 

阿逝孕。薩婆薩哆。那摩婆薩哆。

 

那摩婆伽。摩罰特豆。怛侄他。唵阿婆盧醯。

 

盧迦帝。迦羅帝。夷醯唎。摩訶菩提薩埵。

 

薩婆薩婆。摩囉摩囉。摩醯摩醯唎馱孕。

 

俱盧俱盧羯蒙。度盧度盧罰闍耶帝。
 

摩訶罰闍耶帝。陀囉陀囉。地唎尼。
 

室佛囉耶。遮囉遮囉。摩摩罰摩囉。穆帝隸。

 

伊醯伊醯。室那室那。阿囉嘇佛囉舍利。

 

罰沙罰嘇。佛囉舍耶。呼嚧呼嚧摩囉。

 

呼嚧呼嚧醯利。娑囉娑囉。悉唎悉唎。蘇嚧蘇嚧。
 

菩提夜菩提夜。菩馱夜菩馱夜。

 

彌帝唎夜。那囉謹墀。地利瑟尼那。
 

婆夜摩那。娑婆訶。悉陀夜。娑婆訶。

 

摩訶悉陀夜。娑婆訶。

悉陀喻藝。室皤囉耶。娑婆訶。

 

那囉謹墀。娑婆訶。摩囉那囉。娑婆訶。

 

悉囉僧阿穆佉耶。娑婆訶。

 

娑婆摩訶。阿悉陀夜。娑婆訶。

 

者吉囉阿悉陀夜。娑婆訶。

 

波陀摩羯悉陀夜。娑婆訶。

 

那囉謹墀皤伽囉耶。娑婆訶。

 

摩婆利勝羯囉夜。娑婆訶。

 

南無喝囉怛那哆囉夜耶。南無阿唎耶。

 

婆嚧吉帝。爍皤囉夜。娑婆訶。
 

唵。悉殿都。漫多囉。跋陀耶。娑婆訶。

ná mó hé là  dá  nā     duō là  yè  yē      ná  mó  ā   lì  yē   

pó lú  jié dì shuò bō  là  yē       pú  tí  sà duǒ pó yē

mó hē sà duǒ pó yē     mó hē  jiā  lú  ní  jiā yē

ōng     sà  pó  là  fá  yì      shù dá nā  dá xià

 

ná mó xī   jí   lì duǒ      yī méng ā   lì   yē

pó lú   jí   dì      shì  fó  là léng tuó pó      ná mó nā là  jǐn chí

xī   lì  mó hē pó duō shā miē       sà  pó    ā  tuō dòu shū péng

tuó  jié xī  tuó yè       sā  pó  hē 

nā là  jǐn chí pó qié là  yē       sā  pó  hē 

pó  lì shèng jié  là  yè       sā  pó  hē

 

ná mó hé là  dá nā duō là  yè  yē       ná mó ā    lì  yē

pó lú   jí   dì    shuò pó  là  yè       sā  pó  hē

ōng    xī diàn dū      màn duō  là       bá tuó yě       sā    hē

ā     shì  yùn        sà  pó  sà duō        ná mó  pó  sà duō

 

ná mó pó  qié       mó  fá   tè  dòu       dá  zhí tuō      ōng   ā   pó   lú   xī

lú   jiā  dì         jiā  luó dì           yí   xī    lì        mó  hē  pú   tí   sà  duǒ

sà  pó   sà  pó        mó  là  mó  là        mó  xī   mó  xī   lì   tuó yùn

jù   lú   jù   lú   jié méng     dù    lú   dù    lú    fá   shé   yē   dì

 

mó hē    fá   shé  yē    dì           tuó   là   tuó   là            dì     lì     ní

 

shì  fó     là    yē          zhē   là   zhē   là          mó  mó   fá   mó   là          mù   dì     lì

 

yī     xī     yī    xī           shì   nā   shì  nā            ā      là  shēn  fó    là   shě   lì

fá   suō   fá  shēn        fó     là   shě  yē           hū    lú   hū   lú   mó   là

hū   lú    hū   lú    xī     lì           suō   là   suō   là            xī      lì     xī     lì            sū     lú   sū     lú

 

pú    tí    yè   pú    tí     yè           pú  tuó   yè   pú  tuó   yè

 

mí   dì     lì     yè           nā    là   jǐn   chí           dì     lì     sè    ní    nā

 

pó   yè   mó  nā           sā    pó   hē           xī    tuó  yè            sā   pó   hē

mó  hē  xī tuó yè       sā  pó hē

xī tuó yù  yì       shì pó  là  yē       sā  pó hē

nā là  jǐn chí       sā  pó  hē      mó là  nā  là        sā    hē

xī  là sēng  ā  mù qié yē       sā    hē

sā pó mó hē        ā   xī  tuó yè       sā  pó  hē

zhě  jí   là  ā   xī  tuó yè       sā  pó  hē 

bottom of page